český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALÈNE® AL 30 – AL 50 – AL 66+ odmasťovacie prostriedky úplne bez zápachu
Last update: 2024/04/16 13:22

ODMASŤOVACIE PROSTRIEDKY

CELKOM BEZ ZÁPACHU

Optimálny pomer medzi bodom vzplanutia a rýchlosťou odparovania

Certifikované podľa NSF K1 pre agropotravinársky priemysel (IAA)

Uzavreté priestory, montážne a zostavovacie dielne

Odmasťovací čistič pre umývacie zariadenia s rozpúšťadlami, pneumatiky

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 30

RÝCHLE ODPAROVANIE za 15 minút pri 20 °C a nulovom prietoku vzduchu.

BOD VZPLANUTIA V UZAVRETEJ NÁDOBE 30°C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 50

RÝCHLE ODPAROVANIE za 30 minút pri 20 °C a nulovom prietoku vzduchu.

BOD VZPLANUTIA V UZAVRETEJ NÁDOBE 48°C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 66+

RÝCHLE ODPAROVANIE za 45 minút pri 20 °C a nulovom prietoku vzduchu.

BOD VZPLANUTIA V UZAVRETEJ NÁDOBE 63°C

 

 

 

OPIS
Kvapalina úplne bez zápachu, obzvlášť vhodná pre všetky odmasťovacie a klasické odprašovacie činnosti v kovopriemysle a v priemysle spracovania plastov.
Vynikajúce rozpúšťadlo na tuky a oleje minerálneho alebo syntetického pôvodu. Dokonale sa zbavuje každého organického aj anorganického znečistenia (prach, kovové triesky, kovové piliny, atď.).
Neobsahuje žiadne stabilizátory. Nespôsobuje koróziu kovov. Kompatibilný so všetkými kovmi a väčšinou plastov a elastomérov.
Má prispôsobenú rýchlosť odparovania na účinné a rýchle čistenie: NEUTRALENE® AL 30 má extrémne nízke povrchové napätie, čo mu umožňuje pôsobiť na súčasti so zložitou geometriou a slepými otvormi pred úplným odparením.

Tým sa zaisťuje úplné odstránenie nečistôt a povrchy zostávajú úplne čisté a bez zvyškov.


POUŽITIA

Možno použiť za studena: handrou, máčaním, štetcom, odsávaním.
Je vhodný na odmasťovanie v strojárstve:

  • Odmasťovanie obrábaných dielcov.
  • Odmasťovanie nosných prvkov obrábacích strojov, podvozkov.
  • Čistenie ložísk, pastorkov, filtrov.
  • Priemyselná údržba.
  • Čistenie vstrekovacích foriem.
  • Čistenie po uskladnení.
  • Príprava povrchu pred montážou.
  • Montážne a zostavovacie dielne.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

AL 30

HODNOTY

AL 50

HODNOTY

AL 66+

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Tekutý

Tekutý

Tekutý 

Farba

 Vizuálna

Bezfarebný

Bezfarebný

Bezfarebný 

Zápach

 Posúdenie čuchom

Bez

Bez

Bez 

Hustota pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

745

753

766 

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4150

1,4151

1,4250

Teplota tuhnutia

 ISO 3016

-20

-25

-30 

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

0

0

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

0,86

1,00

1,2

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

< 0,1

< 0,1

< 0,1 

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

< 0,1

0,1

0,1 

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

0,01

0,01

0,01 

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

0

0

%

Tlak pary pri 20 °C

 NF EN 13016-1

> 0,1

>0,1

 >0,1

hPa

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

AL 30

HODNOTY

AL 50

 HODNOTY

AL 66+

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

45

46

46 

Rýchlosť vyparovania

 –

15

30

45

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

24,7

24,4

25,3

Dyn/cm

Prierazové napätie

 NF EN 60156/IEC 156

60000 

63000

63000

Volty

Korózia medi 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1a 

1a

1a 

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

AL 30

HODNOTY

AL 50

HODNOTY

AL 66+

JEDNOTKY

Teplota vzplanutia (uzavretá nádoba)

 ISO 2719

30 

50

63

°C

Bod samovznietenia

 ASTM E 659

>230 

>230

>230 

°C

Dolná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

0,6 

0,6

0,9

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

 NF EN 1839

7,0 

7,5

7,8 

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

AL 30

HODNOTY

AL 50

 HODNOTY

AL 66+

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

 NF ISO 6885

 < 1

< 1

 < 1

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

 < 1

< 1

 < 1

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidínové číslo+2x peroxidové číslo)

 –

< 1

< 1

 < 1

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

0

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

 GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

AL 30

HODNOTY

AL 50

 HODNOTY

AL 66+

JEDNOTKY

Biologická odbúrateľnosť

 OECD 301

nm 

nm

nm 

Tlak pary pri 20 °C

 –

>0,1 

>0,1

>0,1 

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

100 

100

100 

%

Obsah síry

 GC MS

0

%

Obsah benzénu

 ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogénov

 GC MS

 

 

 

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

 –

0

 %

Obsah aromatických rozpúšťadiel

 –

0,0

0,00

0,00 

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

 Nariadenie CLP

0

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

0

0

 0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

0

 0

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

 ISO 14040

nm 

nm

nm 

Kg ekvivalent uhlíka

DOPLŇUJÚCE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

AL 30

HODNOTY

AL 50

HODNOTY

AL 66+

JEDNOTKY

Obsah ťažkých kovov a metaloidov

GC.MS

0

0

 0

ppm

Anilínový bod

NF M 07.021

64

66

 66

°C

Brómový index

NF ISO 3839

5

4

 

mg/100g

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

BALENIA

 

           Kontajner GRV 1000 L

 

 

Rozpúšťadlo s čistiacim a odmasťovacím účinkom schválené NSF K1 Optimálny pomer medzi bodom vzplanutia a rýchlosťou odparovania Možno použiť na ručné čistenie alebo čistenie v umývacom zariadení Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné, detekovateľné HACCP BRC8 IFS. rozpúšťadlo s čistiacim a odmasťovacím účinkom úplne bez zápachu. Vhodné na použitie v odmasťovacích zariadeniach. Rozpúšťadlo na styk s potravinami, odmasťovadlo na styk s potravinami, rozpúšťadlo bez zápachu, odmasťovadlo bez zápachu, odmasťovacie rozpúšťadlá, rozpúšťadlá. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. Dodávatelia rozpúšťadiel. Priemyselné odmasťovacie prostriedky. Potravinárske rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo nsf. Odmasťovacie prostriedky. Rozpúšťadlo bez zápachu. Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení. Rozpúšťadlo odmasťovacie zariadenie. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

    Barel 200 L    

 

 

Yağlayıcıların, yapışkan izlerinin, bitkisel yağların yağının giderilmesi için yağ çözme ve temizleme çözücüsü. Parlama noktası ölçülemez. Ultra yüksek buharlaşma hızı. yağ çözücü solvent, mekanik çözücü, soğukta yağ çözücü, klorsuz yağ çözücü, endüstriyel yağ çözücüler, endüstriyel yağ çözücü üreticisi, silikon çözücü, klorlu çözücülerin ikamesi, klorlu çözücülerin yerine kullanım, yapışkan izleri için temizleyici, yapıştırıcı izleri için temizleyici, kendinden yapışkan izleri için temizleyici. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. çözücüler. endüstriyel çözücüler. Yağ çözücü solvent. Temizleme solventi. Yapıştırıcı izleri için çözücü. Bitkisel yağlar için çözücü. Yağ çözme solventleri. Hayvansal yağlar için çözücü. Yapıştırıcı eser solventler. Lehim eritkeni çözücüsü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

 

 

 

 

    Nádoba 20 L

 

Rozpúšťadlo s čistiacim a odmasťovacím účinkom schválené NSF K1 Optimálny pomer medzi bodom vzplanutia a rýchlosťou odparovania Možno použiť na ručné čistenie alebo čistenie v umývacom zariadení Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné, detekovateľné HACCP BRC8 IFS. rozpúšťadlo s čistiacim a odmasťovacím účinkom úplne bez zápachu. Vhodné na použitie v odmasťovacích zariadeniach. Rozpúšťadlo na styk s potravinami, odmasťovadlo na styk s potravinami, rozpúšťadlo bez zápachu, odmasťovadlo bez zápachu, odmasťovacie rozpúšťadlá, rozpúšťadlá. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. Dodávatelia rozpúšťadiel. Priemyselné odmasťovacie prostriedky. Potravinárske rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo nsf. Odmasťovacie prostriedky. Rozpúšťadlo bez zápachu. Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení. Rozpúšťadlo odmasťovacie zariadenie. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

 

Kategória NSF:

Rozpúšťadlá H1: použiteľné mimo oblastí výroby potravín (výpary nesmú vniknúť do oblasti výroby) na odmastenie zariadení (napríklad ložiská dopravníkov, iné údržby mechanických súčiastok, atď.) používaných v oblastiach výroby.

 

SPÔSOBY POUŽITIA

                   

       

             

Odmastenie handričkou

Odmastenie kefou

 

 
Do umývacích stolov  

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE